Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1:
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd.
Door middel van het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u zich hiertegen verzekeren.

Artikel 2:
a: bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: 10% van de reissom;
b: bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
c: bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom;
e: bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. 

Artikel 3:
Indien de reiziger aantoont dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in artikel 2 bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend. 

Artikel 4:
In geval geen annulering plaatsvindt, maar voor in-de-plaatsstelling wordt gekozen is artikel 5 van toepassing. 

Artikel 5:
Lid 1:
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling;
d: de reisorganisator zal de aan het verzoek verbonden wijzigingskosten ad € 25,00 in rekening brengen. 

Lid 2:
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 

Lid 3:
Voor het wijzigen van een reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Artikel 6:
De reisorganisator biedt u de mogelijkheid binnen 7 dagen na het boeken van de reis, onder voorwaarde dat de reis nog geen aanvang heeft genomen, een annuleringsverzekering te sluiten. 

Artikel 7:
De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis, te melden.